Општина Нови Бечеј спада у ред потиских општина и налази се у самом центру Војводине и једна је од пет општина Средњебанатског региона. Нови Бечеј је смештен уз леву обалу реке Тисе на 66. километру од њеног ушћа у Дунав, и једини је град на Тиси чији је центар управо на реци, а краси га И најлепши тиски кеј. Поред Новог Бечеја, општину чине још три насељена места: Ново Милошево, Кумане и Бочар.

Повезаност

Поред међународног пловног пута реке Тисе, Нови Бечеј је каналском мрежом повезан са Дунавом код Бездана и Беле Цркве. Кроз сва насељена места у општини пролази железничка пруга која, преко Панчева, Зрењанина и Кикинде, повезује Београд са Темишваром, а преко Суботице са Сегедином. Такође, кроз општину пролази регионални пут И реда који повезује Нови Сад са Кикиндом и даље Румунијом, као и регионални путеви ИИ реда Нови Бечеј – Зрењанин – Београд И Нови Бечеј – Башаид – Нова Црња (Румунија). Индустријске зоне у општини су лоциране тако да поред сваке пролази железничка пруга и један од путева ка Румунији, а оне у насељу Нови Бечеј су наслоњене на каналску мрежу.

Статистика

Општина Нови Бечеј простире се на површини од 609 км2, а према подацима РЗС Србије из 2005. године, броји 25.918 становника, што је за 1.006 становника мање него по попису из 2002. године. Од овог броја 9.817 су млађи од 30 година од чега су 4.702 женског пола, а 4.362 старији од 65 година, од чега су 2.677 жене. Највећи број становника општине је старости између 40 и 50 година, што су радно најспособнији људи, али имајући у виду да су баш они највеће жртве транзиције може се рећи да је општина у незавидном положају. Од укупног броја становника општине 70% чине Срби, 19% Мађари, 3,5% Роми а остали су у или неизјашњени или у незнатном броју. Из овог се да закључити да су хришћанске религије: православна и католичка преовлађујуће.

Рељеф новобечејске субрегије сличан је рељефу северног Баната и већег дела Војводине. Територију чини низија са надморском висином 75-82 метара и благо нагнута ка кориту реке Тисе. Клима је умерено континентална са просешном годишњом температуром 10,9 степени целзијуса, а просечна годишња количина падавина је око 600 мм. Најизразитији ветар је кошава са честином од 182 пута годишње.

Сарадња

Положај општине Нови Бечеј у самом центру Војводине, као и солидна саобраћајна инфраструктура (пре свега пловни пут) њена је највећа компаративна предност. Уз сарадњу са суседном општином Бечеј, која је у последње време интензивирана, овај микро регион би могао да постане центар регионалног развоја. На територији општине од међународних организација делује само Црвени крст, али су зато резултати сарадње са ЕУ, кроз бројне пројекте који су реализовани преко Европске агенције за реконструкцију (ЕАР), видљиви на сваком кораку. Међународна сарадња је оплемењена дугогодишњим везама са братским градовима из Мађарске (Мезетур), Словачке (Штурово), БиХ (Крупа на Уни), као и бројним контактима са градовима и локалним управама из Мађарске, Румуније, Аустрије, Хрватске итд.

С обзиром да је већина локалних предузећа сада у власништву људи који живе ван општине Нови Бечеј, или су из иностранства, контакти и сарадња са локалном управом се своде, осим светлих изузетака, на куртоазне посете и покушаје ослобађања истих од локалних такса. Локална управа се труди да изађе у сусрет предузетницима пре свега кроз убрзавање процедура за добијање разних дозвола, али они вероватно очекују више па су уздржани у контактима. У скоријој прошлости остварена је сарадња са ауструјском фирмом „Брантнер отпадна привреда“ поверавањем делатности прикупљања, одношења и депоновања комуналног отпада. Остварени су и бројни контакти са потенцијалним инвеститорима, од којих се резултати очекују у наредном периоду. Општина је уз помоћ Националног инвестционог плана (НИП) у фази опремања индустријске зоне „Исток“ у којој ће се, у зависности од висине инвестиције, броја запослених и брзине реализације, парцеле издавати по врло повољним условима. Такође, у складу са својим могућностима, општина улаже у инфраструктуру и побољшање услова живота (кишна и фекална канализација, улице и путеви, спортска и дечија игралишта, итд).
Имиџ
У последњих неколико година локална управа настоји да што више ради на унутрашњем и спољашњем имиџу општине, пре свега кроз уређење насељених места и амбијенталних целина, као и да поправи мишљење новобечејаца о себи. Неколико пројеката којма су уређењи објекати културне баштине је већ реализовано или је реализација у току, а за друге су већ обезбеђена средства и ускоро се очекује почетак реализације. Сем тога спроводе се активности за развој одрживог туризма, односно туристичку експлоатацију заштићених подручја. Цео овај процес повезан је стварањем свести о значају и очувању вредности којима заједница располаже, у чему велику улогу имају еколошке НВО. Новобечејци су у суштини поносни кад неко похвали неке локалне вредности и знају да буду добри домаћини, али нису још увек спремни да уложе напор за очување старих и стварање нових вредности. За већину људи квалитет живота још увек представља само добро појести и попити. Очигледно је да је неопходно зацртати више циљеве којима сви становници општине треба да теже и да раде на томе да их достигнемо. То је једина шанса да ухватимо корак са Европом и остатком светаПоложај

Према геоморфолошким карактеристикама, општина Нови Бечеј је лоцирана на новобечејској лесној тераси, са надморском висином од 76 м до 86 м. Лесна тераса је нагнута према Тиси и спушта се, са одсецима, у алувијалну раван Тисе. Алувијална равање нижа од лесне терасе за 8м до 10 м и такође је нагнута, према Тисе. Код Новог Бечеја, њена надморска висина износи 77 м и веома је сужена. За овај простор се везује непосредан контакт земљишта и воде и представља простор високе туристичке вредности. Међутим, у Општини али и дуж готово целог тока Тисе ови простори су најмање уређени и осим риболова нису тренутно у туристичкој употреби.

Клима

Годишњи ток средњих месечних температура воде и ваздуха показују да вредности у обаслучаја континуирано расту од јануара према јулу и августу, а затим поново опадају према крају године. За температуру ваздуха су карактеристични јулски максимуми док је максимална температура воде, услед споријег загревања, у аугусту месецу. Обе температурне вредности омогућавају коришћење реке Тисе посебно у летњем пероду за купање, док ду спортско рекреативне могућности проширене на пролећне и јесење месеце.

Климатске прилике у Потисју и у Новом Бечеју, у основи повољно утичу, на развој: купалишног, спортско рекретативног туризма – током летњих месеци (јуни,јули,август) и наутичког туризма, од априла до октобра,као и све друге рекреативне активности у приобаљу

Одрживи развој

Познато је да многим екосистеми, бројним биљним и животињским врстама, на Земљи прети нестанак. И у нашој земљи, угожене су многе биогеоценозе, а многи биотопи су пред изумирањем. Управо, стога, планетарни значај имају све акције на очувању биодиверзитета и на локалном нивоу, али уз поштовање међународног концепта одрживог развоја. Да подсетимо, да концепт одрживог развоја подразумева коришћење ресурса природних и антропогених, у најширем смислу, али не и њихово угрожавање, уништавање, деградирање. И у Општини Нови Бечеј постоје, угрожени битопи, светског значаја, чији будући развој треба да се заснива на концепту одрживог развоја. То је Специјални резерват природе Слано Копово и Бисерно острво.