Скините документ Овде

На основу Правила и програма манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2019“ која је од значаја за општину Нови Бечеј и Одлуке о садржају појединачних активности и начину на који ће их локална самоуправа организовати у време трајања манифестације 2019. године, Организациони одбор манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2019“,на 8. седници одржаној дана 22.07.2019. године донео је одлуку за објављивање Јавног позива ради издавања простора ВИП-2 са одређеним условима, те се објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ – ГОСПОЈИНА 2019

ЗА ОПРЕМАЊЕ ШТАНДА У ВИП-у 1 И ЗАКУП И ОПРЕМАЊЕ ШТАНДА

ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА У ВИП-у 2

Свим заинтересованим субјектима, за опремање штанда у ВИП -1 и опремање и закуп простора ВИП-2 за продају пића, да своје понуде доставе дo 06. АВГУСТА2019. године до 11.00 часова.

Издавање простора намењеног постављању штандова са правом продаје пића за време трајања манифестације „Госпојина 2019“ у периоду од 23.–25. август 2019. године вршиће се путем прикупљања понуда у затовреним ковертама.

У зони центра града у Новом Бечеју у периоду од 23.–25. август 2019. године биће постављена монтажна ложа у којој ће се означити: ВИП-1, ВИП-2 делови за пријем гостију по позиву организатора манифестације као и других посетилаца манифестације.

ОБАВЕЗА ОПРЕМАЊА ВИП- 1

 1. Да обезбеди и плати квалификована 2 конобара и 2 конобарице са дугогодишњим искуством у раду са ВИП клијантелом адекватно униформисаних, за суботу 24.08. и недељу 25.08.2019 за госте у ВИП-у 1 ; 
 1. Да обезбеди зону дискреције за несметани рад особља из шанка ВИП 1;
 1. Да обезбеди комплетан мобилијар за рад шанка ВИП 1:
 • 50 стаклених чаша за виски,
 • 200 стаклених чаша за остала жестока пића,
 • 200 стаклених чаша за сокове,
 • 100 стаклених чаша,
 • 100 стаклених чаша 0,3л за пиво,
 • 100 стаклених чаша 0,5 л за пиво,
 • 200 чаша 0,2 за воду и енергетска пића
 • 100 чаша за вина,
 • 20 кибли за хлађење боца жестоког пића;
 1. Да обезбеди довољну количину леда за расхлађивање пића у ВИП 1;

ОБАВЕЗА ОПРЕМАЊА ВИП- 2

 1. Да за ВИП 2 обезбеди комплет намештај:
 • 10 комплета сепареа једнообразних,
 • 50 стајаћих столова са барским столицама,
 • 10 стандардних гарнитура за седење (сто + 4 столице)за госте органзатора,
 • 20 буради за стајање;
 1. Да особље у шанку ВИП 2 буде једнообразно обучено и квалификовано да одговори захтевима потреба гостуију ВИП 2 што подразуимева минимум 3 бармена и 6 конобара/конобарица;
 1. Да поштује спонзорске брендове за пиће које ће набаљати искључиво преко званичног дистрибутера.

Почетна закупнина за продају пића за ВИП – 2 је 165.000,00 динара што се сматранајнижом ценом, те ће се понуде са износом испод наведене сматрати неприхватљивим;

Право на подношење понуда имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за обављање угоститељске делатности односно који се баве услуживањем и продајом пића и хране у угоститељским објектима.

Правно лице односно предузетник може поднети највише 1 (једну) понуду.

Поред понуђене цене пријаве морају садржати доказ о уплати депозита у износу од 100% од почетног износа цене, обавезу опремања ВИП-1 и ВИП-2 и доказ о начину и року испуњености обавезе (предуговор), доказ о техничкој опремљености и доказ о регистрацији (извод из АПР-а).

Депозит се уплаћује на рачун примаоца Општина Нови Бечеј, број 840-1111804-61, сврха уплате: „депозит за закуп места“.

Пријаве се достављају у затвореним ковертама лично или путем поште на адресу:

Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј са назнаком: ЈАВНИ ПОЗИВ „ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ – ГОСПОЈИНА 2019“ – ЗА ОПРЕМАЊЕ ШАНКА У ВИП-у 1 И ЗАКУП И ОПРЕМАЊЕ ШТАНДАЗА ПРОДАЈУ ПИЋА У ВИП-у 2.

Отварање понуда ће обавити ЈАВНО пред Организационим одбором, дана 06.августа2019. године у сали за венчања у згради општинске управе Нови Бечеј (Жарка Зрењанина 8, Нови Бечеј) са почетком у 12.00 часова.

За случај да више понуђача да идентичну понуду која се сматра одговарајућом, прихвата се понуда која је стигла раније.

Са понуђачем чија понуда буде прихваћена као најбоља, закључиће се уговор о закупу са спонзорством којим ће се регулисати међусобна права и обавезе између њега и организатора. Уговор се мора потписати најкасније до 18.августа 2019. године.

Уколико учесник надметања не приступи потписивању уговора у предвиђеном року сматраће се да је исти од понуде одустао, те организатор може предметни садржај понудити следећем понуђачу са најповољнијом понудом.

Јавни позив објављује се на сајту www.novibecej.rs, www.novi-becej.travel и друштвеним мрежама општине Нови Бечеј и Туристичке организације Нови Бечеј.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ – ГОСПОЈИНА 2019“

Број: III 02-653-25/2019 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Дана: 22.07.2019. године Организационог одбора

Нови Бечеј Новица Блажин с.р.