MAHИФЕCTAЦИJА ,,HOЋ MУ3EJA 2022“ –

MУ3EJ ,,ГJIABAIIIEBA KУЋA“ HOBI БEЧEJ

  18 : 00 дочек гостију (здравица добродошлице – погача и со) 18 : 15 отварање манифестације и поздравна реч домаћина Корзо кроз музеј 18 : 30 концерт КУД „Бећарац“ – игре из Баната 18 : 50 концерт музичке секције ОШ „Јосиф Маринковић“ – тема „Интеркултурално народно стваралаштво“ 19 : 00 луткарска представа “Чарна и Несвет“ Угљеше Шајтинца ОШ “Милоје Чиплић” 19 : 20  вокално фолклорни концерт КУД „Јокаи“мађарске игре и песме из панонске регије 19 : 20 „Брица брије“ 19 : 40  концерт КУД „Бећарац“ – игре из Лесковца 20 : 00 Промоција часописа за књижевност  „Крововои“ и изложба и промоција књиге  „Новобечејски књижевни круг“ – Стеван Давидовић 20 : 50 отварање изложбе и беседа Стевана Давидовића „О Јанковићима“ 21 : 00 наградна игра „Шта је ово и чему служи?“ стари предмети и њихова намена 21 : 40 промоција књиге „Један други Нушић“ – театролог Јелена Перић и Небојша Нушић  директор „Фондације Нушић“ са изложбом „Стари позоришни плакати“ власништво Народне библиотеке Нови Бечеј 22 : 20 беседа о „Крокану“ –Татјана Влашкалин 22 : 40 игранка уз грамофонске плоче  – музику бира Косо Јанош
Пролећни фестивал цвећа и ускршњи базар одржаће се петог и шестог априла 2022. године у центру Новог Бечеја. Од 7 до 19х посетиоци ће моћи да уживају у рајским мирисима и бојама првог пролећног цвећа, садница и зачинског биља. Поред разнобојног цвећа чекају вас и прелепе ускршње декорације ручне израде наших вредних удружења, укусни колачи и још много тога.
Дођите да улепшате себи дан!

Новобечејски музеј „Главашева кућа“ 12.02.2022. године посетило је Удружење гљивара из Новог Сада. Сунчано суботње поподне искористили су да уживају у сталној поставци музеја и упознају нашу варош кроз грађанску епоху Баната.

У суботу 19.02.2022. године у музеју „Главашева кућа“ у Новом Бечеју одржаће се Зимски сусрет завичајног клуба Новобечејаца и Врањевчана. Традиционални зимски сусрет чланова завичајног клуба и поштовалаца историје и културног наслеђа Новог Бечеја, биће прилика да се захвалимо свим нашим суграђанима који су даривали музеј вредним експонатима а том приликом биће уручене захвалнице. Овај сусрет улепшаће и изложба слика из збирке нашег хроничара и писца Лазара Мечкића а које су у власништву цењеног професора Александра Kасаша.

Удружење воћара и виноградара „Боеми“ Нови Бечеј обележиће 14. фебруар – Св. Трифуна заштитника виноградара. Традиционално орезивање првих чокота винове лозе, резање славског колача и преливање чокота вином, „Боеми“ ће уприличити и ове године. Дружење винара, љубитеља вина и пријатеља наших виноградра, наставиће се у марини „Градиште“ Нови Бечеј.

JABHИ KOHKУPC бpoj 1 за пoпуњавање извршилачког радног места у ТО Нови Бечеј

Текст Конкурса погледајте овде

JABHИ KOHKУPC бpoj 2 за пoпуњавање извршилачког радног места у ТО Нови Бечеј

Текст Конкурса погледајте овде

Оглас

о јавном конкурсу за избор директора Туристичке организације општине Нови Бечеј

1. Расписује се јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Нови Бечеј, чији је оснивач општина Нови Бечеј, ради именовања на период у трајању од четири године;

2. Подаци о Туристичкој организацији:
3. Пуно име: Туристичка организација општине Нови Бечеј;
4. Адреса: Тиски кеј бб;
5. ПИБ: 107989490
6. Матични број: 08942021

Функционисање Туристичке организације је уређено Статутом Туристичке организације општине Нови Бечеј број 1-002/13 од 30.01.2013

• Јавни конкурс се спроводи за радно место:
• Директор Туристичке организације општине Нови Бечеј;
• Директор се именује на период од четири године.
• Услови које кандидат мора испуњавати за избор:
• Да је пунолетно и пословно способно лице;
• да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
• радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима;
• да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора.
• да се против лица не води кривични поступак;
• познавање рада на рачунару – основе рада у word и excel програмима;
• познавање најмање једног страног језика.
• Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењивће се на следећи начин:
• увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс;
• писаном и усменом провером у оквиру разговора са органом спровођења јавног конкурса ( интервју) где ће се извршити провера сваког кандидата појединачно – познавање страног језика (писмено) и рад на рачунару, као и познавање прописа који регулишу област туризма и управљања јавном установом – усмено.
• Место рада: Туристичка организација општине Нови Бечеј, Тиски кеј бб, Нови Бечеј.
• Рок за подношење пријава:
• 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу и на званичном сајту Туристичке организације општине Нови Бечеј www.novi-becej.travel
• Пријава на јавни конкурс садржи:
• Име и презиме кандидата, дан, месец и година рођења, адреса становања, број телефона, e –mail адреса кандидата.
• Уз пријаву кандидат је у обавези достављања следећих докумената:
• Биографија (личну и радну која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима.);
• Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
• Уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса);
• Доказ о радном искуству (потврде или други акти којима се доказује тражено искуство према конкурсу);
• Уверења надлежних органа да се против кандидата не води кривични поступак, као и да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
• Диплома или уверење о стеченом образовању (оверена копија);
• Очитану личну карту (копија уколико нема чип).

Неблагоремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.
Адреса на коју се подносе пријаве: Туристичка организација општине Нови Бечеј, Маршала Тита 8, 23272 Нови Бечеј, у затвореној коверти, са назнаком „ Не отварати – пријава по конкурсу за именовање директора Туристичке организације општине Нови Бечеј“.

Све додатне информације од значаја за спровођење конкурса могу се добити путем телефона: 023/773-522 или путем мејла: turistickaorganizacijanb@gmail.com (особа за контакт: Мелита Бито).

Председник
Управног одбора
Ранко Јањић

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности –набавка штампе рекламног материјала за потребе Туристичке организације Нови Бечеј ЈН бр. 1-014/2020

KD-JNMV 1-014-2020 (1) Скините фајл овде

Позив туристичка Скините фајл овде

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

Наручилац: Туристичка организација општине Нови Бечеј

Нови Бечеј, Маршала Тита 8.

Број 1-014/2020

Комисија наручиоца је дана 27.01.2020. године примила захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од потенцијалног понуђача следеће садржине:

Poštovani, 

Molim Vas za pojašnjenje o mestu postavljanja i montaže bilborda. Da li se montaža radi na jednoj ili više lokacija i koje su lokacije u pitanju?

Одговор:

Поштовани, тачне информације о локацији и количини нисмо у могућности да Вам дамо, обзиром на чиењницу да за закуп билбирда спроводимо набвку наруџбеницом, те нисмо сигурни који ће билборди у датом моменту бити слободни за закуп, а уједно и количина истих је неизвесна.

Како би Вам олакшали припремање понуде, можемо Вам ставити на располагање информације о количини и локацији које смо прошле године (2019) закупили.

NOVI SAD 7 kom.

SUBOTICA  3 kom.

ČOKA  2 kom.

STEPANOVIĆEVO  1 kom.

VRBAS 1 kom.

KULA  1 kom.

BAČKA PALANKA  1 kom.

BAČKI PETROVAC  1 kom.

KOVAČICA  1 kom.

KIKINDA  1 kom.

NOVI BEČEJ  3 kom.

BEOGRAD   6 kom. 

ŽABALJ  1 kom.

TEMERIN  2 kom.

BEČEJ   3 kom.

BAČKO GRADIŠTE   1 kom.

NOVO MILOŠEVO   1 kom.

KANJIŽA   1 kom.

NOVI KNEŽEVAC   1 kom.

SENTA   1 kom.

ADA   1 kom.

BAJMOK   1 kom.

Одговор на питање биће објављено на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки

С поштовањем

                                                                                                         Комисија

Одлука о додели уговора Скините фајл овде

Поштовани,
Гласовима жирија за доделу награде “Туристички цвет” од ове године се додаје глас интернет публике. Гласање интернет публике втши се на сајту ТО Србије http://www.turistickicvet.rs
Општина Нови Бечеј номиновала се у конкуренцији најбоља манифестација Великогоспојински дани “ГОСПОЈИНА” 2019. ?
Сваки глас нам је важан, па вас молимо да гласате и проследите ову информацију вашим пријатељима, рођацима…
Један глас може се послати са једне ИП адресе.
Срдачан поздрав