Оглас

о јавном конкурсу за избор директора Туристичке организације општине Нови Бечеј

1. Расписује се јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Нови Бечеј, чији је оснивач општина Нови Бечеј, ради именовања на период у трајању од четири године;
2. Подаци о Туристичкој организацији: 3. Пуно име: Туристичка организација општине Нови Бечеј; 4. Адреса: Тиски кеј бб; 5. ПИБ: 107989490 6. Матични број: 08942021 Функционисање Туристичке организације је уређено Статутом Туристичке организације општине Нови Бечеј број 1-002/13 од 30.01.2013 • Јавни конкурс се спроводи за радно место: • Директор Туристичке организације општине Нови Бечеј; • Директор се именује на период од четири године. • Услови које кандидат мора испуњавати за избор: • Да је пунолетно и пословно способно лице; • да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама; • радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима; • да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора. • да се против лица не води кривични поступак; • познавање рада на рачунару – основе рада у word и excel програмима; • познавање најмање једног страног језика. • Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењивће се на следећи начин: • увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс; • писаном и усменом провером у оквиру разговора са органом спровођења јавног конкурса ( интервју) где ће се извршити провера сваког кандидата појединачно – познавање страног језика (писмено) и рад на рачунару, као и познавање прописа који регулишу област туризма и управљања јавном установом – усмено. • Место рада: Туристичка организација општине Нови Бечеј, Тиски кеј бб, Нови Бечеј. • Рок за подношење пријава: • 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу и на званичном сајту Туристичке организације општине Нови Бечеј www.novi-becej.travel • Пријава на јавни конкурс садржи: • Име и презиме кандидата, дан, месец и година рођења, адреса становања, број телефона, e –mail адреса кандидата. • Уз пријаву кандидат је у обавези достављања следећих докумената: • Биографија (личну и радну која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима.); • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија); • Уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса); • Доказ о радном искуству (потврде или други акти којима се доказује тражено искуство према конкурсу); • Уверења надлежних органа да се против кандидата не води кривични поступак, као и да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; • Диплома или уверење о стеченом образовању (оверена копија); • Очитану личну карту (копија уколико нема чип). Неблагоремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање. Адреса на коју се подносе пријаве: Туристичка организација општине Нови Бечеј, Маршала Тита 8, 23272 Нови Бечеј, у затвореној коверти, са назнаком „ Не отварати – пријава по конкурсу за именовање директора Туристичке организације општине Нови Бечеј“. Све додатне информације од значаја за спровођење конкурса могу се добити путем телефона: 023/773-522 или путем мејла: turistickaorganizacijanb@gmail.com (особа за контакт: Мелита Бито).

Председник Управног одбора Ранко Јањић

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности –набавка штампе рекламног материјала за потребе Туристичке организације Нови Бечеј ЈН бр. 1-014/2020

KD-JNMV 1-014-2020 (1) Скините фајл овде

Позив туристичка Скините фајл овде

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

Наручилац: Туристичка организација општине Нови Бечеј

Нови Бечеј, Маршала Тита 8.

Број 1-014/2020

Комисија наручиоца је дана 27.01.2020. године примила захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од потенцијалног понуђача следеће садржине:

Poštovani, 

Molim Vas za pojašnjenje o mestu postavljanja i montaže bilborda. Da li se montaža radi na jednoj ili više lokacija i koje su lokacije u pitanju?

Одговор:

Поштовани, тачне информације о локацији и количини нисмо у могућности да Вам дамо, обзиром на чиењницу да за закуп билбирда спроводимо набвку наруџбеницом, те нисмо сигурни који ће билборди у датом моменту бити слободни за закуп, а уједно и количина истих је неизвесна.

Како би Вам олакшали припремање понуде, можемо Вам ставити на располагање информације о количини и локацији које смо прошле године (2019) закупили.

NOVI SAD 7 kom.

SUBOTICA  3 kom.

ČOKA  2 kom.

STEPANOVIĆEVO  1 kom.

VRBAS 1 kom.

KULA  1 kom.

BAČKA PALANKA  1 kom.

BAČKI PETROVAC  1 kom.

KOVAČICA  1 kom.

KIKINDA  1 kom.

NOVI BEČEJ  3 kom.

BEOGRAD   6 kom. 

ŽABALJ  1 kom.

TEMERIN  2 kom.

BEČEJ   3 kom.

BAČKO GRADIŠTE   1 kom.

NOVO MILOŠEVO   1 kom.

KANJIŽA   1 kom.

NOVI KNEŽEVAC   1 kom.

SENTA   1 kom.

ADA   1 kom.

BAJMOK   1 kom.

Одговор на питање биће објављено на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки

С поштовањем

                                                                                                         Комисија

Одлука о додели уговора Скините фајл овде

Поштовани,
Гласовима жирија за доделу награде “Туристички цвет” од ове године се додаје глас интернет публике. Гласање интернет публике втши се на сајту ТО Србије http://www.turistickicvet.rs
Општина Нови Бечеј номиновала се у конкуренцији најбоља манифестација Великогоспојински дани “ГОСПОЈИНА” 2019. ?
Сваки глас нам је важан, па вас молимо да гласате и проследите ову информацију вашим пријатељима, рођацима…
Један глас може се послати са једне ИП адресе.
Срдачан поздрав

Скините документ Овде

Скините документ Овде

На основу Правила и програма манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2019“ која је од значаја за општину Нови Бечеј и Одлуке о садржају појединачних активности и начину на који ће их локална самоуправа организовати у време трајања манифестације 2019. године, Организациони одбор манифестације „Великогоспојински дани – Госпојина 2019“,на 8. седници одржаној дана 22.07.2019. године донео је одлуку за објављивање Јавног позива ради издавања простора ВИП-2 са одређеним условима, те се објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ – ГОСПОЈИНА 2019

ЗА ОПРЕМАЊЕ ШТАНДА У ВИП-у 1 И ЗАКУП И ОПРЕМАЊЕ ШТАНДА

ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА У ВИП-у 2

Свим заинтересованим субјектима, за опремање штанда у ВИП -1 и опремање и закуп простора ВИП-2 за продају пића, да своје понуде доставе дo 06. АВГУСТА2019. године до 11.00 часова.

Издавање простора намењеног постављању штандова са правом продаје пића за време трајања манифестације „Госпојина 2019“ у периоду од 23.–25. август 2019. године вршиће се путем прикупљања понуда у затовреним ковертама.

У зони центра града у Новом Бечеју у периоду од 23.–25. август 2019. године биће постављена монтажна ложа у којој ће се означити: ВИП-1, ВИП-2 делови за пријем гостију по позиву организатора манифестације као и других посетилаца манифестације.

ОБАВЕЗА ОПРЕМАЊА ВИП- 1

 1. Да обезбеди и плати квалификована 2 конобара и 2 конобарице са дугогодишњим искуством у раду са ВИП клијантелом адекватно униформисаних, за суботу 24.08. и недељу 25.08.2019 за госте у ВИП-у 1 ; 
 1. Да обезбеди зону дискреције за несметани рад особља из шанка ВИП 1;
 1. Да обезбеди комплетан мобилијар за рад шанка ВИП 1:
 • 50 стаклених чаша за виски,
 • 200 стаклених чаша за остала жестока пића,
 • 200 стаклених чаша за сокове,
 • 100 стаклених чаша,
 • 100 стаклених чаша 0,3л за пиво,
 • 100 стаклених чаша 0,5 л за пиво,
 • 200 чаша 0,2 за воду и енергетска пића
 • 100 чаша за вина,
 • 20 кибли за хлађење боца жестоког пића;
 1. Да обезбеди довољну количину леда за расхлађивање пића у ВИП 1;

ОБАВЕЗА ОПРЕМАЊА ВИП- 2

 1. Да за ВИП 2 обезбеди комплет намештај:
 • 10 комплета сепареа једнообразних,
 • 50 стајаћих столова са барским столицама,
 • 10 стандардних гарнитура за седење (сто + 4 столице)за госте органзатора,
 • 20 буради за стајање;
 1. Да особље у шанку ВИП 2 буде једнообразно обучено и квалификовано да одговори захтевима потреба гостуију ВИП 2 што подразуимева минимум 3 бармена и 6 конобара/конобарица;
 1. Да поштује спонзорске брендове за пиће које ће набаљати искључиво преко званичног дистрибутера.

Почетна закупнина за продају пића за ВИП – 2 је 165.000,00 динара што се сматранајнижом ценом, те ће се понуде са износом испод наведене сматрати неприхватљивим;

Право на подношење понуда имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за обављање угоститељске делатности односно који се баве услуживањем и продајом пића и хране у угоститељским објектима.

Правно лице односно предузетник може поднети највише 1 (једну) понуду.

Поред понуђене цене пријаве морају садржати доказ о уплати депозита у износу од 100% од почетног износа цене, обавезу опремања ВИП-1 и ВИП-2 и доказ о начину и року испуњености обавезе (предуговор), доказ о техничкој опремљености и доказ о регистрацији (извод из АПР-а).

Депозит се уплаћује на рачун примаоца Општина Нови Бечеј, број 840-1111804-61, сврха уплате: „депозит за закуп места“.

Пријаве се достављају у затвореним ковертама лично или путем поште на адресу:

Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј са назнаком: ЈАВНИ ПОЗИВ „ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ – ГОСПОЈИНА 2019“ – ЗА ОПРЕМАЊЕ ШАНКА У ВИП-у 1 И ЗАКУП И ОПРЕМАЊЕ ШТАНДАЗА ПРОДАЈУ ПИЋА У ВИП-у 2.

Отварање понуда ће обавити ЈАВНО пред Организационим одбором, дана 06.августа2019. године у сали за венчања у згради општинске управе Нови Бечеј (Жарка Зрењанина 8, Нови Бечеј) са почетком у 12.00 часова.

За случај да више понуђача да идентичну понуду која се сматра одговарајућом, прихвата се понуда која је стигла раније.

Са понуђачем чија понуда буде прихваћена као најбоља, закључиће се уговор о закупу са спонзорством којим ће се регулисати међусобна права и обавезе између њега и организатора. Уговор се мора потписати најкасније до 18.августа 2019. године.

Уколико учесник надметања не приступи потписивању уговора у предвиђеном року сматраће се да је исти од понуде одустао, те организатор може предметни садржај понудити следећем понуђачу са најповољнијом понудом.

Јавни позив објављује се на сајту www.novibecej.rs, www.novi-becej.travel и друштвеним мрежама општине Нови Бечеј и Туристичке организације Нови Бечеј.

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ – ГОСПОЈИНА 2019“

Број: III 02-653-25/2019 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

Дана: 22.07.2019. године Организационог одбора

Нови Бечеј Новица Блажин с.р.

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ДОБРА – ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ШТАНДОВА ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА И ХРАНЕ И ЛУНА ПАРКОВА

Свим заинтересованим субјектима за коришћење простора на предвиђеним локацијама, да своје понуде доставе дo 06. АВГУСТА 2019. године до 11.00 часова. Коришћење простора намењеног постављању штандова са правом продаје пића и хране за време трајања манифестације „Госпојина 2019“ у периоду од  23.–25. август 2019. године вршиће се путем прикупљања понуда у затовреним ковертама

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ДОБРА
НАБАВКА ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА НА ЛИЗИНГ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 1-090/2019

Скините PDF овде

Скините WORD овде

ОДЛУКА:

Скините WORD овде

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Скините овде

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ Скините овде

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Скините овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА Скините овде

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ Скините овде

Jавна набавка мале вредности – услуга
набавка штампе рекламног материјала
за потребе туристичке организације општине Нови Бечеј

Питање бр.1:

Комисија наручиоца је дана 24.01.2019. године примила захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од потенцијалног понуђача следеће садржине:

Stavka broj 13: Reklamna cerada (stoji da je procenjena ukupna kolicina 135m2 dok u koloni kolicina stoji 100 komada), da li se potkrala greska ili se broj kvadrata mnozi sa kolicinom?

Stavka broj 15: Foreks 3mm (stoji da je procenjena ukupna kolicina 65m2 dok u koloni kolicina stoji 30 komada), da li se potkrala greska ili se broj kvadrata mnozi sa kolicinom? 

Stavka broj 17: PVC folija (stoji da je procenjena ukupna kolicina 100m2 dok u koloni kolicina stoji 50 komada), da li se potkrala greska ili se broj kvadrata mnozi sa kolicinom?

Унапред захвалан:

Одговор бр.1:

Комисија наручиоца констатује да је у питању техничка грешка у ставкама 13, 15 и 17. На странама 3, 4 и 15 и 16 конкурсне документације.

Те ће Наручилац извршити исправку техничке грешке и то:

У ставци под редним бројем 13, на страни број 3. и 15. уместо

13.Штампа рекламног банера на церадиРекламна церада 650гр, са ринглицама и опшивањем*више различитих димензија за различите – процењена укупна количина је 135м2-са монтажом и постављањемКом.100

Сада стоји

13.Штампа рекламног банера на церадиРекламна церада 650гр, са ринглицама и опшивањем*више различитих димензија за различите манифестације до 100 комада– процењена укупна количина је 135м2-са монтажом и постављањемМ2135

Затим, у ставци број 15. на страни број 4. и 16. уместо

15.Израда рекламних табли на форексуФорекс 3мм, са колорном штампом и сечењем на меру*више различитих димензија за различите манифестације-процењена укупна количина је 65м2 – са монтажом и постављањемКом.30

Сада стоји

15.Израда рекламних табли на форексуФорекс 3мм, са колорном штампом и сечењем на меру*више различитих димензија за различите манифестације до 30 комада-процењена укупна количина је 65м2 – са монтажом и постављањемМ265

Затим, у ставци број 17. на страни број 4. и 16. уместо

17.Израда налепница на промо пултовеПВЦ фолија са колорном штампом* више различитих димензија за различите манифестације – процењена укупна количина је 100м2 – са монтажом и постављањемКом.50

Сада стоји

17.Израда налепница на промо пултовеПВЦ фолија са колорном штампом* више различитих димензија за различите манифестације до 50 комада– процењена укупна количина је 100м2 – са монтажом и постављањемМ2100

Комисија Наручиоца врши измену конкурсне документације

Одговор на питање, као и пречишћен текст конкурсне документације биће објављено на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки

Рок за достављање понуда се продужава са 30.01 на 31.01.2019.

С поштовањем

                                                                                                         Комисија

Питање бр.2:

Комисија наручиоца је дана 24.01.2019. године примила захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од потенцијалног понуђача следеће садржине:

„Poštovani,

 Na osnovu zakona o javnim nabavkama član 20, najljubaznjije Vas molimo da nam odgovorite na pitanje u vezi tehničke specifikacije:

 1.       Stavke 13,15 i 17:Koliko puta se montira tj koliko montaža, na kojoj visini se montira, da li se može montirati sa zemlje ili dizalicom?

 Unapred hvala!“

Одговор бр.2.

Комисија наручиоца констатује да је у питању техничка грешка у ставкама 13, 15 и 17. На странама 3, 4 и 15 и 16 конкурсне документације.

Наручилац је извршио исправку наведених ставки 24.01.2019. тако што је прецизирао колико пута се исте монтирају и исто објавио на Порталу јн и на сајту наручиоца.

Што се тиче висине на којој се врши монтажа, дизалица није потребна, дакле монтира се са земље.

Комисија Наручиоца неће вршити измену конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације биће објављено на сајту Наручиоца и на Порталу јавних набавки

С поштовањем

                                                                                                         Комисија

Набавка штампе рекламног материјала
за потребе туристичке организације
општине Нови Бечеј

Позив за Подношење Понуде – Скините фајл овде

Конкурсна документација – Скините фајл  овдe

Одлука о додели уговора – Скините фајл  овдe

Обавештење о закљученом уговору  Скините фајл
овдe

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације,

ЈНМВ број 1-054/2018 од 15.03.2018.

Питање број 1

Потенцијални понуђач је дана 15.03.2018. упутио наручиоцу захтев  за додатне информације  или појашњења у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности- услуга  набавка штампе рекламног материјала за потребе Туристичке организације општине Нови Бечеј и то:

 1. Партија 1; Ставка 11: Који је крајњи формат и колико има страна каталог?

Одговор:

 1. Крајњи формат каталога је 14 х 48 цм, а са савијањем и кламовањем на половини је 14 х 24 цм, а треба да садржи 16 старана.

Питање број 2

Потенцијални понуђач је дана 16.03.2018. упутио наручиоцу захтев  за додатне информације  или појашњења у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности- услуга  набавка штампе рекламног материјала за потребе Туристичке организације општине Нови Бечеј и то:

 1. Штампа флајера: Ради се у серијама 8 х 800 комада 8 различитих припрема. Да ли се све серије раде истовремено или појединачно 8 пута током године. Питање се односи и на сав остали промотивни материјал.

Одговор:

 1. Штампа флајера је дефинисана тиражем и бројем серија и свака је засебна и раде се у односу на потребу Туристичке  организације током целе године. Могу бити одједном али у досадашњој пракси никад нису били. Зато је рок важности јавне набавке овако дефинисан.

Питање број 3

Потенцијални понуђач је дана 19.03.2018. упутио наручиоцу захтев  за додатне информације  или појашњења у вези са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности- услуга  набавка штампе рекламног материјала за потребе Туристичке организације општине Нови Бечеј и то:

 1. Партија 1: Да ли је могуће штампани промотивни материјал слати брзом поштом о нашем трошку?
 2. Партија 2: С обзиром да се наша фирма налази у Београду, да ли би сте могли да нам кажете приближно, колико би монтажа било, колико би то наших долазака на монтажу захтевало у датом периоду?

Одговор:

 1. Могуће је али на вашу одговорност јер брзу пошту не сматрамо поузданом. Што значи да у случају кашњења брзе поште , сматраћемо то кршењем уговорне побавезе.
 2. Обзиром на чињеницу да смо ми организатори укупно 43 манифестасције, не можемо прецизно да Вам одговоримо на то питање. Обзиром на то да постоји могућност да се неке манифестације не одрже а за неке друге да се повећа потреба за штампањем рекламног материјала.
Сеоске славе, спортски догађаји и културно уметничке манифестације у Новом Бечеју су изузетно посећене. Дани овчарства Кумане, Дани села Бочар, Дани села Ново Милошево, Сент Иштван, Сусрет виноградара Војводине такође су значајни догађаји који су саставни део наше туристичке понуде. Културне манифестације као што су: Мултикултурални викенд и смотра фолклора наше општине, Обзорја на Тиси ( Дани Јосифа Маринковића) такмичење у соло песми, Тиска академија акварела сада већ позната по радовима и изложбама врсних акварелиста, Дани Теодора Павловића, Фестивал комедије „Јован Кнежевић Цаца“.
Такође издвајамо и манифестацију Дани Лазе Телечког и Ричај фестивал мађарског народног стваралаштва, уписане су у већ традиционалне манифестације у нашој вароши.. Изузетно су популарна и спортска дешавања попут: Европски кунг фу вушу Кумане, чувени викенд спорта у јуну месецу, Мото сусрет као и Великогоспојинска бућка, Балканско првенство кунг фу вушу као и Вараличарски куп Новог Бечеја меморијал „Живица Барбул – Жика“.
Нови Бечеј вас са великом радошћу позива да га посетите и будете наши драги гости на овим лепим догађајима јер Кад год дошли добродошли у нашу варош на дружење!
20191109_191303