Директор Туристичке организације општине Нови Бечеј, на основу члана 31. Статута Туристичке организације општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 23/2016), а сходно члану 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС број 1
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

I. Орган у коме се радно место попуњава:

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

II. Радно место које се попуњава:

Организатор културно туристичких активности, које је утврђен у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Туристичкој организацији општине Нови Бечеј члан 6, на неодређено време.

Опис послова:

-сарађује са медијима, припрема и доставља материјал за конференције за штампу и обавештава медије, пословне сараднике и надлежне службе и илица у државним институцијама о заказаним конференцијама и осталим значајним догађајима у Установи.
-води листу протокола и одговоран је за благовремено и ефикасно усклађивање исте, у зависности од извршених промена у структури надлежних у државним институцијама (министарства , секретаријата, јединица локалне самоуправе)
-припрема позивнице за заказане културне манифестације лицима са листе протокола и пословним партнерима и сарадницима, учествује у изради месечног програма установе и у том домену сарађује са осталим сарадницима на програму из куће и за потребе штампарије
-обезбеђује и води евиденције телефонских бројева, е-mail и осталих адреса и података за сва лица и институције са којима су контакти неопходни ради успешног функционисања Установе.
-отвара сву електронску пошту и врши њено евидентирање у деловодни протокол.
-коришћење службеног возила у функцији организације културних манифестација
-припрема документацију и врши израду јавних набавки
-по потреби ради на (фискалној каси , одржавање радног простора и кување топлих напитака )
-води распоређивање и отпремање поште
-комуницира са туристичким агенцијама
-осмишљава туристичке понуде
-кординира радом локалних туристичких водича и одговорна је за пријем и смештај туриста
-прикупљање и израда базе података

обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду одређени од стране директора.

III. Услови за рад на радном месту:

1. Да је пунолетан држављанин Републике Србије.
2. Да има стечено образовање VI или VII степена друштвеног смера
3. Да има најмање једну годину радног искуства, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).
4. Да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.
5. Да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

IV. Место рада:

Нови Бечеј, Тиски кеј бб.

V. Стручне оспособљености, знање и вештине које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере:

Познавање пословаиз струке провераваће се усмено.
Познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) провераваће се практичним радом на рачунару.
VI. Рок за подношење пријаве:

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у часопису послови, које се дистрибуирају за целу територију РС.

VII. Лице које је задужено за давање обавештења:

Директор Туристичке организације општине Нови Бечеј, Саша Дујин бр. Телефона:062/774-522

VIII.Адреса на коју се подносе пријаве:

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
МАРШАЛА ТИТА 8
23272 НОВИ БЕЧЕЈ

IX. Датум оглашавања:
Јавни конкурс је објављен на интернет презентацији Општине Нови Бечеј, а обавештење о Јавном конкурсу je објављено у часопису послови на сајту националне службе за запошљавање и сајту Туристичке организације општине Нови Бечеј.

 

X. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

Подноси се потписана пријава са биографијoми наводима о досадашњем радном искуству, очитана лична карта, диплома о стручној спреми, исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), Уверење ПУ да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

XI. Дан и време када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и вештине кандидата:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене и потпуне и који испуњавају услове за рад на оглашено радно место, провера познавања послова вршиће се након истека рока за подношење пријава. О времену и месту где ће се обавити усмени разговор, ће учесници конкурса бити обавештени на контакте које наведу у својим пријавама.
Провера познавања рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) провераваће се практичним радом на рачунару након завршеног усменог разговора.

ДИРЕКТОР
Туристичке организације општине Нови Бечеј
Саша Дујин