ЈАВНИ ПОЗИВ – „ДАНИ СЕЛА КУМАНА 2022

ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНОГ ДОБРА – ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ШТАНДОВА

ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА И ХРАНЕ И ЛУНА ПАРКОВА (ДРУГИ КРУГ)

 Свим заинтересованим субјектима за коришћење простора на предвиђеним локацијама, да своје понуде доставе дo 02. ЈУНА 2022. године до 11.00 часова.

Коришћење простора намењеног постављању штандова са правом продаје пића и хране за време трајања манифестације „Дани села Кумана 2022“ у периоду од  03.-05. јуна 2022. године вршиће се путем прикупљања понуда у затовреним ковертама.

Организациони одбор утврдио је  почетне цене:

Почетне цене закупа су следеће:

МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА (концертни плато – зона 1а, к.п. број:1937)

  • Место број 1, површине 20 м2 20.000,00 динара
  • Место број 2, површине  20 м2                                                       20.000,00 динара
  • Место број 3, површине  20 м2                                              20.000,00 динара
  • Место број 4, површине          20 м2                                              20.000,00 динара

МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ ХРАНЕ (Базар – зона 2а, испред PerSu-а, к.п. број:2919)

  • Место број 2, површине   8 м2                                                                              10.000,00 динара
  • Место број 3, површине   8 м2                                                           10.000,00 динара
  • Место број 4, површине   8 м2                                                                               10.000,00 динара

 * НАПОМЕНА ЗА СВА МЕСТА – испод роштиља обавезно је постављање посуде сразмерне величине са песком, за упијање масноће.

 ПРОСТОРИ ЗА ЛУНА ПАРКОВЕ

           За рингишпил и слично 

  • Место број 2, зона 3б – луна парк, к.п. број: 1597,

Укупне површине 400 м2 20.000,00 динара

Почетне цене се уједно сматрају и најнижим, те ће се понуде са износом  испод прописане почетне вредности  сматрати неприхватљивим.

Право на подношење понуда имају сва правна лица и предузетници који су регистровани за обављање угоститељске делатности односно који се баве услуживањем и продајом хране у угоститељским објектима.

Правно лице односно предузетник може поднети највише 1 (једну) понуду за једно место. Правно лице односно предузетник може доставити понуду за више различитих места.

Поред понуђене цене пријаве морају садржати доказ о уплати депозита у износу од 50% од почетног износа цене, јасну назнаку  броја  места и доказ о регистрацији (извод из АПР-а).

Депозит се уплаћује на рачун примаоца Општина Нови Бечеј,  број  840-1111804-61, сврха уплате: „депозит за закуп места број______ за продају хране/пића, односно луна парк“.

Пријаве се достављају у затвореним ковертама  лично или на адресу :

Општина Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј са назнаком „ЈАВНИ ПОЗИВ – „ДАНИ СЕЛА КУМАНА 2022“,  „понуда за коришћење места  број —“.

Отварање понуда ће се обавити ЈАВНО пред  Комисијом дана 02. ЈУНА 2022. године (ЧЕТВРТАК) у Свечаној сали Општине Нови Бечеј, у згради Општинске управе Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, Нови Бечеј, са почетком у 12.00 часова.

За случај да више понуђача да идентичну цену која се сматра највишом, прихвата се понуда која је стигла раније.

Са сваким учесником чија понуда буде прихваћена као највиша ће се склопити посебан уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе између њега и организатора. Уговори се морају потписати најкасније до 03. ЈУНА 2022. године до 13 часова, а  исплата  укупног износа накнаде умањеног за износ депозита се има уплатити, пре потписивања уговора о чему ће понуђач приложити доказ.

Уколико учесник надметања не приступи потписивању уговора у предвиђеном року или не исплати целокупни износ сматраће се да је исти од понуде одустао, те организaтор може предметно место понудити следећем понуђачу са  најповољнијом понудом и задржати половину депозита.

Јавни позив са Скицом распореда места  и осталим прилозима објављује се на сајту www.novibecej.rs и друштвеним мрежама општине Нови Бечеј и Турисичке организације Нови Бечеј.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-653-36/2022
Дана: 31.05.2022. године
Н о в и  Б е ч е ј

Председник  Комисије
Драган Раушки с.р.