Оглас

о јавном конкурсу за избор директора Туристичке организације општине Нови Бечеј

1. Расписује се јавни конкурс за избор директора Туристичке организације општине Нови Бечеј, чији је оснивач општина Нови Бечеј, ради именовања на период у трајању од четири године;

2. Подаци о Туристичкој организацији:
3. Пуно име: Туристичка организација општине Нови Бечеј;
4. Адреса: Тиски кеј бб;
5. ПИБ: 107989490
6. Матични број: 08942021

Функционисање Туристичке организације је уређено Статутом Туристичке организације општине Нови Бечеј број 1-002/13 од 30.01.2013

• Јавни конкурс се спроводи за радно место:
• Директор Туристичке организације општине Рача;
• Директор се именује на период од четири године.
• Услови које кандидат мора испуњавати за избор:
• Да је пунолетно и пословно способно лице;
• да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
• радно искуство од четири године, од чега најмање две године на руководећим пословима;
• да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова директора.
• да се против лица не води кривични поступак;
• познавање рада на рачунару – основе рада у word и excel програмима;
• познавање најмање једног страног језика.
• Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењивће се на следећи начин:
• увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс;
• писаном и усменом провером у оквиру разговора са органом спровођења јавног конкурса ( интервју) где ће се извршити провера сваког кандидата појединачно – познавање страног језика (писмено) и рад на рачунару, као и познавање прописа који регулишу област туризма и управљања јавном установом – усмено.
• Место рада: Туристичка организација општине Нови Бечеј, Тиски кеј бб, Нови Бечеј.
• Рок за подношење пријава:
• 15 дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу и на званичном сајту Туристичке организације општине Нови Бечеј www.novi-becej.travel
• Пријава на јавни конкурс садржи:
• Име и презиме кандидата, дан, месец и година рођења, адреса становања, број телефона, e –mail адреса кандидата.
• Уз пријаву кандидат је у обавези достављања следећих докумената:
• Биографија (личну и радну која садржи податке о досадашњем раду и оствареним резултатима.);
• Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
• Уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса);
• Доказ о радном искуству (потврде или други акти којима се доказује тражено искуство према конкурсу);
• Уверења надлежних органа да се против кандидата не води кривични поступак, као и да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
• Диплома или уверење о стеченом образовању (оверена копија);
• Очитану личну карту (копија уколико нема чип).

Неблагоремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узимати у разматрање.
Адреса на коју се подносе пријаве: Туристичка организација општине Нови Бечеј, Маршала Тита 8, 23272 Нови Бечеј, у затвореној коверти, са назнаком „ Не отварати – пријава по конкурсу за именовање директора Туристичке организације општине Нови Бечеј“.

Све додатне информације од значаја за спровођење конкурса могу се добити путем телефона: 023/773-522 или путем мејла: turistickaorganizacijanb@gmail.com (особа за контакт: Мелита Бито).

Председник
Управног одбора
Ранко Јањић